Arbetsteknik för huggning av vindfällen

Några huvudregler

- rekognosera och planera ständigt och noga (hur spänner det, riskområden, kan ett kap ge farliga följdeffekter, andra risker ?)
- arbeta i vindens riktning
- arbeta alltid från en säker position (ryggen fri, inte under hängande träd etc.)
- om det inte går att jobba säkert måste träden dras isär med maskin, riskera aldrig livet!
- lös ut stora spänningar mjukt  och odramatiskt (se nedan om kaptekniker för stor spänning)
- huvudprincip för ordningsföljd: 1. lutande rotryckta träd, 2. avbrutna träd med hängande topp, 3. rotvältor, 4. avbrutna träd

 

Hängande träd och träddelar

Börja med att få ner ”gillrade fällor” som fastfällda/fastblåsta eller kraftigt lutande träd och hängande avbrutna toppar.

Lutande rotryckta träd som inte har spjälkskador i veden kan normalt fällas med ”Säkert hörn” teknik, alltså fällskär med instick och sågning bakåt så trädet hålls av en säkring mitt bak. Vid kraftig lutning kan behövas en lite bredare brytmån så inte svärdet fastnar vid insticket. Misstänker man att veden har spjälkskador eller om man vill få extra lång reträttid bör speciell teknik utnyttjas (V-kap eller Öppning på trycksidan). Observera att gamla fälltekniken (fällskär bakifrån eller svänga runt) är livsfarlig då stammen lätt spjälkar.

 

Arbeta aldrig under hängande träd eller hängande topp. Arbetstekniken med fastblåsta träd eller hängande bruten topp är till stora delar lika som vid nertagning av vanliga fastfällda träd, men fastblåsta träd sitter ofta värre, är tyngre att vrida ner och kräver oftare att rotänden dras bakåt.

 

En hängande bruten topp hanteras på liknande sätt som ett fastfällt träd 

se under nedtagning av fastfällt träd, vridning >>>

 

 

Försök vrida loss toppen eller dra/baxa bakåt. Kapa yttersta toppen och grenar som hindrar vridningen. ”Stubben” fälls sedan på vanligt sätt. Om det inte går att vrida loss toppen och den sitter ”säkert” kan trädet fällas vinkelrätt mot toppens riktning.

 

För fasthängande, rotvälta träd. Försök bedöma vilka spänningar som finns i stammen, om de kan göra att sågen klämmer fast och stammen att slå ut åt något håll. Titta på om stammen böjer, om rötter är vridna. Vid stora och svårbedömda spänningar bör vinsch eller maskin användas för att först lösgöra spänningarna.

 

För enklare fastfällningar gör riktskär och brytmån som vanligt. När fällskäret sågats klart slår ofta rotvältan igen och trädet är i princip som ett vanligt fastfällt träd. Såga av det mittersta på brytmånen, men spar de yttre hörnen, säkra gärna med en kil i sågspåret och kapa loss ena hörnet (spar hörnet i vridningsriktningen) och vrid loss trädet. Om det sitter hårt fast dra eller baxa trädet bakåt.

Se mer under nedtagning av fastfällt träd >>>

 

Spänningar i stammar

 

Om det finns spänningar i stammen måste kapning av stam och låsta grenar ske med särskild försiktighet. Försök undvika att stå på extra farliga ställen, t.ex. utsidan om böjda stammar, mellan en spänd stam och andra fasta föremål. En spänd stam krossar lättast ditt ben om det kommer i kläm. Det är stor risk att svärdet kläms fast. Såga lite i taget och se vad som händer och åt vilket håll det spänner.

 

En böjd stam kan vara mycket farlig att såga loss vid roten då den kan slå ut med stor kraft. Stora spänningar bör först tas ur stammen genom att kapa stammen ”mitt i böjen” där böjspänningen i träet är som störst. Där går det att såga utan risk för slag, men med stor risk för spjälkning om olämplig kapteknik används. Vid stora spänningar är det V-kap eller Öppning på trycksidan som rekommenderas (se nedan).

 

Kapning vid mycket små spänningar: Såga ca 1/3 del av diametern på trycksidan (insidan) och resten från dragsidan (utsidan). Stå alltid på insidan av böjda stammar. När det släpper slår stammen ut.

 

Kapning vid måttliga spänningar: Med speciella sågtekniker kan risken för att svärdet ska nypa fast minskas. 

 

På grövre stammar kan man börja med att i flera steg

ta ut ett öppet motskär på trycksidan/insidan (ungefär

som ett smalt riktskär) som successivt når in till ca 1/3

-del av diametern. Detta minskar risken att sågen klämmer fast.

 

Såga sedan från utsidan. Var beredd på

att stammen slår ut och kan spjälka.

 

Här knäcks stammen utan spjälkning!

 

Kapning vid stor spänning: Med en speciell V-kapsteknik kan man dessutom få förloppet, när spänningen släpper, att bli mjukare och minska risken för spjälkning. Det gäller både stammar i spänn och träd som lutar kraftigt i fällriktningen.  Lägg spetsen i V-et minst några centimeter in från mantelytan. Ju mer som tas på trycksidan desto mindre risk för spjälkning och mjukare böjning. Såga gärna i etapper så minskas risken att klämma svärdet.

Man sågar två öppna motskär (riktskär)

till höger och vänster om önskad brottriktning

(fällriktning). Det ska alltså peka en spets

i fällriktningen. Vinkeln på spetsen ska vara

lite mindre än 90 grader.

 

 

Sedan sågas försiktigt från utsidan tills

träet i den smala spetsen börjar komprimeras

och böjningen börjar.

 

Det är noga att sågskäret (fällskäret) från utsidan

hålls i vinkel mot den önskade böjriktningen (fällriktningen).

 

”Öppning på trycksidan”
Ett alternativ till V-kapet är att göra ett öppet motkap i flera steg och allt djupare tills stammen böjer, alltså helt utan sågning från dragsidan (utsidan av böjen). Risken att klämma svärdet finns, men tekniken har vid försök visat den mjukaste böjningen och den minsta spjälkningsrisken.  Om man sågar med svärdspetsen längst in i öppningen minskas risken att klämma svärdet.

 

  

Öppning på trycksidan ger en mjuk upplösning av sidospänningen i stammen

 

Även små träd och böjda grenar kan vara mycket farliga.

 

 

Genom att etappvis skava en "halvmåne" med stor radie

på insidan av ett böjt småträd eller en böjd gren går

spänningen ur mjukt utan att sågen fastnar. Många

små grunda snitt från insidan ger ungefär samma effekt,

men lite större risk för fastklämning av svärdet.

 

Här har spänningen brutits på ett mjukt sätt!

Rotvältor

Stora rotvältor som sågas loss kan slå över och klämma fast huggaren.

 

 

Om det finns risk för detta måste stammen kapas en bit upp efter stammen så rotvältan inte kan slå ner framåt. Ofta ligger det jord på stammens nedersta del som kan skämma sågkedjan. Det kan därför vara både rationellt och säkert att offra eller göra ved av en bit av stammen.  Antingen kapar man en hel stocklängd eller ”lumpar” en kortare bit. Stocken reses sedan med vinsch eller maskin och första stocken fälls på vanligt sätt.

 

Bedöm hur rotvältans tyngdpunkt ligger. Kvarsittande rötter med jordkontakt brukar hjälpa till att böja rotvältan tillbaka, men bara till en viss gräns. Om marken har tjälat kan rotvältan vara svår att få att ramla tillbaka. De utgör då ”gillrade fällor” för t.ex.barn. Försök därför tvinga ner vältan. Att ställa en pinne som stöd mot rotvältan är inte tillförlitligt då den lätt glider genom.

 

Några tips

  • Genom att börja kapa ett liggande träd i spänn från toppen tas spänningarna successivt ut och du ser hur krafterna är riktade. 
  • Ha tillgång till en reservsåg då risken att sågen kläms fast är stor (kil är också bra).
  • Använd ett tillräckligt långt svärd (så kapning kan ske från säkraste sidan) och ha med reservkedjor
  • Extra viktigt med kontaktmöjlighet och varselkläder (ensamarbete är förbjudet för anställda)
  • Stå i normalfallet på höger sida om stammen (sett i stammens riktning) vid rotkapning så minskar du risken att bli träffad om stammen slår ut (om det syns att stammen kommer att slå till höger ska du givetvis stå på vänster sida)
  • Använd stormkapet >>> vid rotkapning så minskar du risken att såga i grus och klämma svärdet
  • Ett vanligt större spännband kan användas som en enkel vinsch och för olika typer av ”säkringar” t.ex. att hindra en rotvälta att falla över. Här nedan följer en bildsekvens när Leif Södervall kapar loss en rotvälta med denna typ av säkring:

Fäst spännbandet mellan en kraftig rot...

 

...och en stubbe eller ett träd

 

Leif väljer att med yxa hugga bort den

sandiga barken.

 

Därefter kan han börja fällkapningen med motorsågen.

Vid pilen syns "säkringen", spännbandet.

 

Här faller rotvätan åt rätt håll!

 

Nu är rotvältan tillbaka på sin ursprungliga plats och ofarlig!

 

Tillbaka >>>   

2012-01-02