Kraftutveckling för manuella trädfällningsredskap

Sammanfattning från rapport av Tomas Gullberg

 

 

Vid trädfällning med motorsåg krävs det ofta en tillförd kraft från ett fällredskap för att få trädet att falla i den önskade riktningen. Trädfällning kan liknas vid en balansvåg där trädet balanserar på brytmånen. Olika krafter från trädets tyngd, vind, motstånd i brytmånen, etc. måste övervinnas av fällredskapet för att balansvågen skall slå över och fällningen lyckas. De inverkande krafterna beskrivs bäst med begreppet moment, kraft multiplicerat med hävarm.

 

Syftet med studien har varit att jämföra olika fällredskaps fällmoment och att ta fram generella modeller över den grundläggande mekaniken vid trädfällning med motorsåg. Studien presenterar dels teoretiska modeller över vilket moment som krävs för att fälla ett träd, dels modeller över vilket moment som olika redskap kan utveckla. De teoretiska modellerna kompletteras och valideras med jämförande försök. Studien omfattar ett stort antal vanliga fällredskap som ibland används med olika metoder. Även några nya eller mindre vanliga redskap/metoder ingår.

 

Resultaten visar stora skillnader mellan olika redskap och metoder. Skillnaderna mellan redskap är däremot inte generella utan kan variera med förutsättningarna, främst trädets grovlek. Redskap och metoder som trycker eller drar mot stammen, t.ex. handkraft, fällriktare och vinsch påverkas relativt lite av trädets grovlek, medan redskap som trycker mot stubben, t.ex. brytjärn och vanliga fällkilar är mycket beroende av en grov trädstam och därmed stor hävarmslängd till brytmånen. 

 

Figuren nedan är baserad på framtagna modeller och mätvärden. Tjocka linjer visar nödvändiga fällmoment vid olika grad av bakåtlut för träd av varierande storlek och de streckade kurvorna visar maximala fällmoment för en van brukare med olika fällredskap. Som framgår är en enkel slana ett kraftfullt redskap på små träd, men även ren handkraft kan räcka till små träd. För medelstora träd finns många alternativa metoder, bl.a. brytjärn av olika fabrikat och storlek, trampjärn och kilar. Större och klumpigare redskap och metoder som fällriktare, oxbrott, vinsch och spännband med slana ger mycket stora fällmoment på alla trädstorlekar. På riktigt stora träd ger även kilen, och i synnerhet flera kilar i bredd ett mycket stort fällmoment.

 

Nödvändigt fällmoment vid olika trädlutning (tjocka linjer) och möjliga fällmoment för olika fällredskap. Trädslag gran. Trädlutning (bakåtlut och framåt) avser horisontellt mått mellan stubbens mitt och trädtopp.

 

Tillbaka till Vilka fällningsredskap ska man använda?>>>

 

Vidare till kommentarer om varje fällningsredskap/metoder>>>

2006-11-06